วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

Our vision

มุ่งมั่นนำพาธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในระดับสากล พร้อมเติบโตควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

our mission

1. ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. เน้นการประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดี

3. พัฒนานวัตกรรมด้านงานออกแบบควบคู่กับเทคโนโลยีชั้นนำอย่างต่อเนื่อง

4. พร้อมเปิดโอกาสให้ทรัพยากรบุคคลขององค์กร ได้รับความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน

5. พัฒนาสู่ธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน ทั้งผู้บริหารและพนักงานขององค์กร, ผู้มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ขององค์กร, ลูกค้า, และพันธมิตรทั่วโลก

corporate culture

สำหรับ ‘ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น’ แล้ว วัฒนธรรมองค์กรคือ การสร้างค่านิยมให้แก่พนักงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายบนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเดียวกัน หลอมรวมพนักงานที่มีความหลากหลาย และกำหนดแนวค่านิยมสำหรับดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจและทุกวัฒนธรรมที่ ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจอยู่

1. น่าเชื่อถือ - ก่อตั้งมายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี 2510 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. มีทักษะความสามารถ - เชื่อมั่นในกำลังความสามารถในการผลิตขององค์กรว่า สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้ด้วยคุณภาพในธุรกิจหลากหลายที่องค์กรดำเนินอยู่

3. ทันสมัย ก้าวทันโลก - มีความทันสมัย ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเท่าทันเศรษฐกิจโลก ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการบนความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถตอบรับการขับเคลื่อนของโลกด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมถึงกันมากขึ้น

4. ริเริ่มสร้างสรรค์ - ไม่หยุดนิ่งที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อย่างเท่าทันโลก