โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

list.jpg