โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561

มีดังนี้

list1.jpg