เอกสารดาวน์โหลด

ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสู่องค์กรชั้นนำระดับโลก โดยตระหนักถึงการขยายอาณาจักรธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในทุกอุตสาหกรรมที่เราดำเนินกิจการ บนพื้นฐานของความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ เราจึงมอบความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมธุรกิจ, พันธมิตร, และลูกค้าของเราทั่วโลกมาโดยตลอด

กว่า 5 ทศวรรษ ที่บริษัทฯ สั่งสมชื่อเสียงและทักษะด้านการผลิต จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพเลิศ เราจะรักษามาตรฐานนั้นไว้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นองค์กรชั้นนำที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสร้างสรรค์ตลอดไป

รายงานประจำปี


การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

และการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)


การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 

เอกสารมอบฉันทะ


ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ TCMC-2 rev 28-2-18_th_

แบบแสดงความจำนงแปลงสภาพ TCMC-W2 (PDF)

แบบแสดงความจำนงแปลงสภาพ TCMC-W2 (DOC)