การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆขององค์กร จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสทางความสำเร็จมากขึ้น

 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี


จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ


กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท


กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร


กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ


นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


การบริหารความเสี่ยง


นโยบายการเปิดเผยข้อมูล