การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆขององค์กร จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสทางความสำเร็จมากขึ้น

 

ก.คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ข.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ


ค.กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท


ง.กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร


จ.กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


ฉ.กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ


ช.นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


ซ.การบริหารความเสี่ยง