การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆขององค์กร จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสทางความสำเร็จมากขึ้น


ข้อบังคับบริษัท


การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ฉบับปรับปรุงล่าสุด เดือน ก.พ. 2562)


จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ


กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท


กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร


กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ


นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน


นโยบายการเปิดเผยข้อมูล