CSR Activities by TCM Flooring

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัท TCM Flooring ได้จัดกิจกรรม "รักษ์ธรรม รักษ์โลก ปี 2562" ขึ้น โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันช่วยปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดภายในบริเวณ วัดบางคูวัดนอก จังหวัดปทุมธานี